Nytt MABIT-prosjekt til Ecoprot

posted in: Uncategorized | 0

MABIT har bevilget 700 000 kr til et 1,3 millioners prosjekt på slam fra fiskeoppdrett som substrat til svarte soldatfluelarver. Samarbeidspartnere er Havforskningsinstituttet, Nord Universitet og Nordland Akva. Ecoprot er prosjektleder.

Prosjektet har en sirkulær bioøkonomi forankring ved å utnytte slam fra fiskeoppdrett til å produsere mat. Svart soldatflue (Hermetia illucens) larver omsetter effektivt varierende organisk substrat (fekalier, husholdningsavfall, planter og dyr). Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer er et hinder for å kunne resirkulere viktige næringsstoffer i slam fra oppdrettsanlegg til produksjon av insektmel. Dette prosjektet er viktig for å skaffe ny kunnskap til veie for å fjerne barrieren for å utvikle sirkulær bioøkonomi i Norge. Prosjektet skal gi kunnskap som grunnlag for å få slam fra settefiskanlegg godkjent som substrat for svarte soldatfluer gjennom:

1): Undersøke om slam fra settefiskanlegg kan benyttes som substrat til svarte soldatfluer og vurdere fôrverdi av slammet.

2):Undersøke om slam fra settefiskanlegg i substrat til svarte soldatfluelarver utgjør en helserisiko for konsumentene.

3): Initiere forskning som kan gi kunnskapsgrunnlag for å få endret dagens forskrift slik at slam fra settefiskanlegg blir lovlig substratkilde for svarte soldatfluer.

Data og lærdom fra de biologiske forsøkene med slam i substrat til svarte soldatfluelarver vil bli benyttet til å skrive søknad om fullskala prosjekt hos Forskningsrådet eller andre finansieringskilder.

Legg igjen en kommentar